Algemene Voorwaarden Boards2Play Download PDF

Artikel 1 – Identiteit Partijen

In deze “Algemene Voorwaarden” wordt verstaan onder:

1.1    De verkoper: Rudi for Work bvba, terug te vinden op www.boards2play.be

gevestigd te Stationsstraat 41, 2870 Puurs,

met Btw-identificatienummer BE0628.687.979,

e-mail: info@boards2play.be

1.2    De koper : de wederpartij van de verkoper.

1.3    Overeenkomst: koopovereenkomst tussen verkoper en koper.

 

Artikel 2 - Toepasselijkheid en geldigheid algemene voorwaarden

2.1   Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de verkoper, iedere bestelling van de koper en op iedere tot stand gekomen overeenkomst tussen verkoper en koper.

2.2   Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze “Algemene Voorwaarden” aan de koper beschikbaar gesteld op zodanige wijze dat deze door de koper op een eenvoudige wijze kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

2.3   De koper is verplicht de “Algemene Voorwaarden” voor het sluiten van de overeenkomst te accepteren, bij gebreke hiervan kan er geen overeenkomst tot stand komen.

 

Artikel 3 – Aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten

Aanbiedingen

3.1   Alle aanbiedingen van verkoper zijn vrijblijvend en kunnen worden herroepen.

3.2   Als looptijd  van alle aanbiedingen geldt: zolang de voorraad strekt ofwel de looptijd die op de website staat vermeld. Na overschrijding van de looptijd van een aanbieding vervalt de aanbieding van rechtswege en kan de koper geen gebruik meer maken van de aanbieding.

3.3   De website bevat een zo volledig en nauwkeurig mogelijke omschrijving van de aangeboden producten. Indien en voor zover de verkoper gebruik maakt van afbeeldingen, dan zullen dit zoveel als mogelijk waarheidsgetrouwe weergaven van de betreffende producten zijn. Onduidelijkheden of kennelijke vergissingenen/of fouten in de omschrijvingen en/of afbeeldingen, binden de verkoper niet en kunnen als zodanig niet worden afgedwongen.

Bestellingen

3.4   De verkoper behoudt zich het recht om een bestelling te weigeren, om welke reden ook.

3.5   Indien de verkoper een bestelling niet accepteert of indien de verkoper bijzondere voorwaarden wenst te verbinden aan de overeenkomst, deelt de verkoper dit uiterlijk binnen 7 werkdagen na ontvangst van de bestelling aan de koper mede. De verkoper is in dit geval niet tot enige schadevergoeding gehouden.

Overeenkomst

3.6   De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in artikel 3.4, tot stand op het moment dat de koper een bestelling plaatst bij de verkoper op basis van het aanbod van de verkoper en de koper voldoet aan de daarbij gestelde voorwaarden.

3.7   De verkoper zal de ontvangst van de bestelling langs elektronische weg bevestigen. Zolang de ontvangst van de bestelling niet is bevestigd, kan de koper de overeenkomst ontbinden.

 

Artikel 4 – Prijzen, verzendkosten en betaling

4.1   Alle prijzen vermeld op de website www.boards2play.be zijn in euro’s en inclusief BTW, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

4.2   Alle prijzen vermeld op de website www.boards2play.be zijn exclusief verzendkosten. Verzendkosten worden berekend op het massavolume van de bestelling en worden, voor het bevestigen en betalen van de bestelling door de koper, duidelijk en afzonderlijk weergegeven.

4.3   Bestellingen dienen vooraf betaald te worden. Voor de online betaling werken we samen met Mollie om de veiligheid van de online transactie te verzekeren. Bestellingen kunnen betaald worden met Bancontact, Creditcard, KBC/CBC Payment Button, Belfius Direct Net of iDEAL. Er worden geen transactiekosten aangerekend aan de koper bij een bestelling. Bestellingen worden pas verzonden nadat het volledige bedrag van de bestelling door de verkoper werd ontvangen.

4.4   De verkoper is gerechtigd om een wijziging van heffing van overheidswege, door te voeren in de online vermelde prijzen. De verkoper is niet gebonden aan de online vermelde prijzen, indien deze een kennelijke verschrijving of vergissing bevatten. In geval van een prijsaanpassing op voormelde gronden, is de koper gerechtigd de overeenkomst kosteloos te ontbinden.

 

Artikel 5 – Levering en risico

5.1   De verkoper zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en het verzenden van de bestelde artikelen.

5.2   De verkoper verzendt de geaccepteerde bestellingen zo snel mogelijk in volgorde van binnenkomst.

5.3   De levering vindt in regel plaats binnen 4 werkdagen nadat de bestelling is ontvangen, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontvangst van de bestelling, tenzij de koper akkoord is gegaan met een langere leveringstermijn.

5.4   In het geval de levering vertraging ondervindt, of indien een geaccepteerde bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden geleverd, ontvangt de koper hiervan uiterlijk binnen 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De koper heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. De koper heeft geen recht op een schadevergoeding. In geval van ontbinding zal de verkoper het ontvangen bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen, terugbetalen.

5.5   Alle levertermijnen zijn indicatief. Aan eventuele genoemde termijnen kan de koper geen rechten ontlenen. Overschrijding van een termijn geeft de koper geen recht op schadevergoeding.

5.6   Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust tot het moment van bezorging aan de koper bij de verkoper, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

5.7   De levering van de gekochte producten geschiedt op het adres zoals door de koper bij de bestelling is opgegeven. Indien de koper niet thuis is op het moment van levering, dan krijgt hij van Bpost een briefje in de bus met informatie wanneer een 2e afleverpoging volgt of waar hij het pakketje eventueel zelf kan afhalen.

5.8   De koper is verplicht de bestelling op de overeengekomen plaats af te nemen op het moment dat de verkoper deze bij hem aflevert of laat afleveren, dan wel op het moment waarop deze hem volgens de overeenkomst ter beschikking wordt gesteld. Blijft de koper ter zake in gebreke, dan komen de daardoor ontstane kosten voor zijn rekening, waaronder de hiermee verband houdende verzendkosten.

 

Artikel 6 - Overmacht

6.1   Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten heeft de verkoper in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van de bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst schriftelijk te ontbinden zonder dat de verkoper gehouden is tot enige schadevergoeding tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn. Er is onder andere sprake van overmacht in geval van stakingen, ziekte onder het personeel, storingen in het transport en import/exportverboden, ongeacht of dit zich voordoet bij de verkoper of bij toeleveranciers van de verkoper.

 

Artikel 7 - Herroepingsrecht

7.1   De koper heeft het recht de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de koper.

7.2   Tijdens de bedenktijd, zal de koper zorgvuldig omgaan met de producten en de verpakking en deze alleen uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen oordelen of hij de producten wenst te houden, zoals hij dat ook in een reguliere winkel zou mogen doen.

7.3   Indien de koper van zijn herroepingsrecht gebruik wenst te maken, is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van de producten, kenbaar te maken aan de verkoper. Het kenbaar maken dient de koper te doen middels het herroepingsformulier, welk te vinden is op de Boards2Play webshop. Nadat de koper kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de koper de producten binnen 14 dagen retour te sturen. De koper dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.

7.4  De geretourneerde producten moeten onbeschadigd, voorzien van alle meegeleverde toebehoren, en in de originele verpakking teruggestuurd worden. Indien de teruggestuurde artikelen beschadigd zijn, gebruikssporen vertonen of er algemeen toe leiden dat deze niet opnieuw aangeboden kunnen worden nadat deze door de koper teruggestuurd werden, behoudt de verkoper het recht om niet over te gaan tot volledige terugbetaling. De koper is dan aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van de producten.

 

Artikel 8 - Kosten herroepingsrecht

8.1   Indien de koper gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen de kosten van terugzending en eventuele risico’s hieraan verbonden voor zijn rekening.

8.2   Het volledige aankoopbedrag inclusief de berekende verzendkosten worden door de verkoper zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, aan de koper terugbetaald. Hierbij is wel de voorwaarde dat de producten reeds terug ontvangen zijn  door de verkoper of sluitend bewijs van complete terugzending overlegd kan worden.Terugbetaling zal geschieden via dezelfde betaalmethode die door de koper is gebruikt tenzij de koper nadrukkelijk toestemming geeft voor een andere betaalmethode.

 

Artikel 9 - Uitsluiting herroepingsrecht

9.1   Indien de producten bij de koper zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt, vervalt het recht op ontbinding in de zin van dit lid.

 

Artikel 10 – Conformiteit, garantie en aansprakelijkheid

10.1 Alle zendingen worden door de verkoper verzekerd. Indien de koper voor het openen van het pakket met bestelde producten schade constateert aan de verpakking, dient de koper onmiddellijk contact met de verkoper op te nemen. Indien de koper het pakket al heeft geopend op het moment dat de koper de schade constateert, moet de koper dit aangeven op de retour bon.

10.2 De verkoper staat ervoor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst en geschikt zijn voor het daartoe bestemde gebruik, alsmede dat de producten op de datum van totstandkoming van de overeenkomst voldoen aan bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

10.3 Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen binnen 14 dagen na levering aan de verkoper schriftelijk en gemotiveerd te worden gemeld. Terugzending van de producten dient te geschieden in de originele verpakking en in nieuwstaat verkerend.

10.4 De verkoper is niet aansprakelijk voor geringe in de handel toelaatbare geachte of technisch niet te voorkomen afwijkingen in kwaliteit, kleur, maat, gewicht, afwerking en dergelijke. De verkoper is ook niet aansprakelijk indien het product na gebruik niet voldoet aan de verwachtingen van de koper.

10.5 De aansprakelijkheid van de verkoper tegenover de koper is beperkt tot de factuurwaarde van het desbetreffende product.

 

Artikel 11 - Klachtenregeling

11.1  Klachten kunnen gemeld worden via het contactformulier op de webshop Boards2Play of via mail naar info@boards2play.be.

11.2  Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de verkoper, nadat de koper de gebreken heeft geconstateerd.

11.3  Bij de verkoper ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de verkoper binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de koper een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

11.4  Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

11.5  Bij klachten dient de koper zich allereerst te wenden tot de verkoper. Tevens is het mogelijk om klachten aan te melden via het Europees ODR platform (http://ec.europa.eu/odr).

 

Artikel 12 - Geschillen

12.1  Op overeenkomsten tussen de verkoper en de koper waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Belgisch recht van toepassing. Ook indien de koper woonachtig is in het buitenland.